De Doelstelling

Het Beleidsplan

Het jaarverslag

2014

Het jaarverslag

2015

Het jaarverslag

2016

De Stichting heeft ten doel om als zelfstandige rechtspersoon de activiteiten voort te zetten, die sinds 1988 zijn ontplooid door Lionsclub Renkum Ostrabeke, in  de vorm van het Oosterbeekse evenement "Airborne Music Night". De Stichting kan naast deze "Airborne Music Night" ook andere activiteiten ontplooien dan wel anderszins door Lionsclub Renkum-Ostrabeke aangewezen goeddoel activiteiten ondersteunen. Zo is in 2015 en in 2016 de Gelderse Goede Doelen Rally (GGDR) georganiseerd door Lionsclub Renkum-Ostrabeke.

Zie voor meer informatie over deze GGDR http://www.geldersegoededoelenrally.nl/

De middelen die de Stichting genereert, door de organisatie van bedoelde activiteiten, worden uitsluitend aangewend voor financiële ondersteuning dan wel ondersteuning anderszins van door Lionsclub Renkum-Ostrabeke aangewezen goede doelen. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bij de oprichting in 2014 kreeg de Stichting als naam Stichting Airborne Music Night. Omdat de Stichting naast dit evenement ook andere activiteiten organiseert, is - om verwarring te voorkomen - de naam medio 2016 gewijzigd in Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum-Ostrabeke. Deze wijziging behelst uitsluitend een naamswijziging. .

Het beleidsplan 2016 van de stichting bestaat uit de actieve ondersteuning van twee jaarlijkse omvangrijke goede doelen activiteiten:

 

  1. de Airborne Music Night (AMN) op de vrijdagavond, voorafgaand aan de eerste zaterdag van september, waarop de Airborne Wandeltocht plaatsvindt. Deze wandeltocht trekt in Oosterbeek jaarlijks vele tienduizenden deelnemers en toeschouwers. De Airborne Music Night is een muzikaal evenement, met daarin een uitgebreid programma met diverse bands. Deze bands moeten bij elkaar een zodanig attractief profiel hebben dat daardoor een groot aantal bezoekers wordt getrokken. De AMN-bezoekers bestaan uit betalende gasten of gasten, uitgenodigd door de AMN-sponsoren. Deze opkomst is van groot belang voor de sponsoren van dit evenement, omdat die daardoor hun gasten een plezierige avond kunnen aanbieden en tevens de noodzakelijke publiciteit voor hun zakelijke activiteiten genereren. Maar daarnaast heeft het evenement inmiddels een niet meer weg te denken plaats verworven in het sociale leven van Oosterbeek: de vakanties zijn voorbij, iedereen is weer thuis, en ontmoet elkaar op de AMN om bij te praten en van een spetterend feest te genieten.
  2. De Gelderse Goede Doelen Rally (GGDR) is voor het eerst in 2015 door Lionsclub Renkum-Ostrabeke georganiseerd. Vanwege de grote belangstelling en het goede resultaat is besloten om de rally vast op de jaarlijkse kalender te zetten. De Lionsclub verwacht ongeveer 50 equipes waarmee een mooie, gezellige en uitdagende rit uitgezet kan worden en tevens een mooi bedrag overblijft voor het goede doel. De rally wordt verreden in de sportklasse en de oldtimer klasse. De sportklasse is bedoeld voor sportauto’s uit heden en verleden. Voor deelname aan de oldtimer klasse dient de auto meer dan 25 jaar oud te zijn. Dit jaar zal er naast de eerste drie plaatsen in elke klasse, ook gestreden worden om drie wissel bokalen; de ‘top match award’ waarbij de uiterlijke afstemming van de equipe op (het jaartal van) de auto het beste gelukt is; de ‘original car award’ voor de meest originele auto en de ondanks alles toch fel begeerde “rode lantaarn” voor de laagste score.

De Stichting Airborne Music Night (thans Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum-Ostrabeke geheten), is opgericht op 28 februari 2014. Doel is het creëren van een juridische entiteit die zich richt op het (doen) uitvoeren van de goed-doel activiteiten van de Lionsclub Renkum-Ostrabeke. De destijds gekozen naam verwijst naar de meest in het oog springende activiteit van die Lionsclub, de Airborne Music Night, die al 25 jaar wordt georganiseerd op de avond in september voor de jaarlijkse Airborne wandeltocht en een niet meer weg te denken plaats in Oosterbeek inneemt.

 

In de loop van dit eerste (gebroken) verslagjaar van de Stichting heeft het Bestuur drie keer vergaderd. In die vergaderingen kwamen onder meer aan de orde die zaken die spelen bij een nieuw opgerichte Stichting: inschrijving bij de KvK, verkrijgen van de ANBI-status, bekendmaken van relevante gegevens op de website van de Stichting. Voorts stonden de vergaderingen in het teken van de voorbereiding van de Airborne Music Night, die in 2014 plaatsvond op vrijdag 5 september. De Stichting heeft zich hierbij laten bijstaan door een werkgroep samengesteld uit leden van de Lionsclub Renkum-Ostrabeke, voor welke onmisbare hulp het Bestuur zijn erkentelijkheid uitspreekt.

 

Ook deze editie van de Airborne Music Night, die gewoontegetrouw plaatsvond in de Oosterbeekse Concertzaal, was weer een groot succes met veel bands en bezoekers. De uiteindelijke netto-opbrengst bedroeg ruim € 6.550. Dit bedrag, vermeerderd met de opbrengst van een eerder gehouden wijnactie van bijna € 550 en ruim € 100 rente-opbrengsten, en verminderd met de kosten (€ 350) van een bijeenkomst voor onze grote schare sponsoren ter gelegenheid van de 25e Music Night, stelde de Lionsclub Renkum-Ostrabeke in staat om aan een drietal goede doelen in totaal € 7.500 te doneren. De ruim € 600 die we daarvoor tekort kwamen, zijn onttrokken aan het startkapitaal van de Stichting dat op 28 februari 2014 ruim € 14.900, en aan het eind van het verslagjaar

€ 14.300 bedroeg

 

Klik hier voor de jaarrekeningen 2014

In de loop van het verslagjaar heeft het Bestuur vier keer vergaderd. Die vergaderingen stonden enerzijds in het teken van de voorbereiding van de Airborne Music Night, die in 2015 plaatsvond op vrijdag 4 september. De Stichting heeft zich hierbij ook dit jaar laten bijstaan door een werkgroep samengesteld uit leden van de Lionsclub Renkum-Ostrabeke, voor welke onmisbare hulp het Bestuur wederom zijn erkentelijkheid uitspreekt.

Anderzijds hadden die vergaderingen tot onderwerp het ontwikkelen van een nieuwe goed-doel-acitiviteit van de Lionsclub Renkum-Ostrabeke: de Gelderse Goede Doelen Rally, die op de zeer zonnige 20e september 2015 voor de eerste maal werd verreden.

 

Niet alleen was ook dit jaar was de Airborne Music Night weer een geslaagd evenement, ook de Gelderse Goede Doelen Rally was een groot succes. Dat laatste is zeker het vermelden waard gezien de relatief korte voorbereidingstijd en het feit dat de Rally zich direct bij de eerste keer moest bewijzen bij een ervaren publiek. Dat dat gelukt is, is mede te danken aan de inzet van vele leden van de Lionsclub Renkum-Ostrabeke en hun partners en kinderen.

 

De Music Night genereerde dit jaar ca. € 4.850, die via de  Lionsclub Renkum-Ostrabeke zijn geschonken aan een vijftal vooraf geselecteerde lokale goede doelen. De Gelderse Goede Doelen Rally bracht bij zijn debuut in eerst instantie ca. € 1.150 op, maar de Stichting heeft dit bedrag door een onttrekking aan haar reserve van ruim € 1.100 verhoogd tot € 2.270. Bekend was namelijk dat de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) iedere gift aan ons gekozen goede doel (Stichting Bio Vakantieoord) zou verdubbelen. Hiermee groeide onze aanvankelijke € 1.150 voor Bio tot ruim € 4.500 !

 

Nu onder auspiciën van onze Stichting niet langer alleen de Airborne Music Night wordt georganiseerd, heeft het Bestuur besloten om in 2016, als twee jaar na de oprichting een statutair vastgelegde bestuursmutatie moet plaatsvinden, de naam van de Stichting te wijzigen in Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum-Ostrabeke.

 

Direct na afloop van het verslagjaar zijn de eerste jaarrekeningen van de Stichting opgemaakt over het (gebroken) oprichtingsjaar 2014 en het volledige kalenderjaar 2015.

 

Klik hier voor de jaarrekeningen 2015

In de loop van het verslagjaar 2016 heeft het Bestuur vier keer vergaderd. Deze vergaderingen stonden in het teken van de voorbereiding van de Gelderse Goede Doelen Rally, die plaatsvond op 29 mei 2016 en de Airborne Music Night, die plaatsvond op vrijdag 2 september 2016. STILO heeft zich hierbij ook dit jaar laten bijstaan door 2 werkgroepen, samengesteld uit leden van de Lionsclub Renkum-Ostrabeke, voor welke onmisbare hulp het Bestuur wederom zijn erkentelijkheid uitspreekt.

 

Tijdens de vier vergaderingen zijn achtereen volgens de volgende onderwerpen afgehandeld:

1. Het formele afscheid van 2 voormalige bestuurders die van zeer grote betekenis geweest zijn voor de (professionalisering van) de Airborne Music Night en als eerste bestuursleden van de stichting, i.c. Hh. Hans Beke en Jos Goossens. Het stichtingsbestuur is hiermee teruggebracht van 5 naar 3 leden, i.c. Hh. R. Morsch (voorzitter), H.R. v.d. Doe (penningmeester) en H.A. Daan (secretaris).

2. De naamswijziging stichting: de oude naam Stichting Airborne Music Night voldeed niet omdat de stichting ook fondsen administreert voor de Gelderse Goede Doelen Rally en in de toekomst mogelijk ook voor andere goede doelen. Als nieuwe naam voor de stichting is gekozen “Stichting Fondsenwerving Lions Renkum- Ostrabeke”, afgekort STILO. Deze naamswijziging heeft zijn beslag gekregen in het bestuursjaar per 4 juli 2016 (datum KvK registratie).

3. Het vaststellen van mutaties van het rooster van aftreden : Hh. H. R. van der Doe, R. Morsch en H. A. Daan treden af per voorjaar 2017, najaar 2017 respectievelijk najaar 2018.

4. Het vaststellen van de resultaten van de goede doelen activiteiten, nl. de Gelderse Goede Doelen Rally en de Airborne Music Night.

 

De Gelderse Goede Doelen Rally bracht € 6.519 op en de Airborne Music Night genereerde € 7.814,-. In totaal is € 14.333,- overgehouden aan beide charitatieve activiteiten. Echter, de stichting heeft € 15.140,- uitgekeerd aan door de Lionsclub Renkum-Ostrabeke geselecteerde goede doelen, i.c. het Hospice Wageningen-Renkum, de MHCO t.b.v. kunstgrasvelden, de Restauratie Hek Hemelse Berg, de Stichting Bio-Kinderrevalidatie en de LC Renkum- Ostrabeke. De Lions ontvingen € 1622,- om daarmee met bescheiden giften noden te lenigen die de club middels de Lions organisatie bereiken. Mede hierdoor is het eigen vermogen van STILO gedaald van

€ 13.190,- naar € 11.573,-.

 

Klik hier voor de jaarrekeningen 2016

Stichting Fondsenwerving
Lionsclub Renkum Ostrabeke

 

Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum Ostrabeke

Secretaris: H. A. Daan

Bezoekadres: Beukenlaan 15, 6862 HR Oosterbeek

Telefoon nummer: 026 3335909

RSIN: 853779156

 

De Organisatie van de stichting

 Voorzitter:  K. M. Lamp

 Penningmeester:  R. Thurlings

 Secretaris:  H.A. Daan

Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum Ostrabeke

Secretariaat: H.A. Daan, Beukenlaan 15, 6862  HR Oosterbeek.

Bank: NL02RABO0355047470 - KVK 60134917

De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

E-mail: airbornemusicnight@gmail.com

Pers: WK Communicatie 06 - 2186 5900